AvZ Design
Våra läroböcker

Vi har tagit fram läroböcker inom ellära, elsäkerhet, reglerteknik och tillämpad matematik för el. Våra böcker har välskriven text och tydliga illustrationer. Böckerna används främst inom yrkeshögskola och högskola, men passar även för gymnasiets elutbildningar och för självstudier. Vi använder miljövänligt papper av extra fin kvalitet. Våra bokomslag är laminerade. Böckerna finns i nätbokhandeln, men går även att beställa direkt från oss. Vi kan ge ett bra pris om ni beställer många.

                  

Ellära och elteknik

Tanken med boken är att ge en övergripande och grundläggande bild av ellära och elteknik. De inledande delarna omfattar begreppen elektricitet och likström, inklusive likströmkällor som batterier och solceller. Avsnittet om växelspänning och växelström inkluderar beskrivande begrepp och beräkningar för växelströmskretsar.

En stor del av innehållet ägnas åt trefas, eldistribution och jordningssystem, kablar och ledare, samt elanläggningar och kabeldimensionering. Vi visar elanläggningens elcentraler, ledningar och överströmsskydd. Exempel på dimensionering av ledarareor inom en elanläggning finns med, liksom innebörden av elkvalitet.

Under begreppet elsäkerhet förklaras basskydd, felskydd och tilläggsskydd, terminologi, regelverk och auktorisation. Här finns även exempel på fel i en elanläggning, förklaring av farorna med el och hur man förebygger elolyckor, samt information om elektromagnetiska fält och strålning ur ett personskyddsperspektiv.

Ellära och elteknik kan ses som en vidareutveckling av boken El och elsäkerhet. Den inkluderar t.ex. även trefassystem, kablar och fler exempel på kabeldimensionering. Boken Ellära och elteknik används främst för vuxenutbildning inom yrkeshögskola och högskola, men passar även gymnasiets elubildningar och för självstudier.

Titel: Ellära och elteknik
Format: 195x240 mm
Antal sidor: 129
ISBN: 978-91-982825-4-2

Ellära och elteknik framsida
EMK Ri Polspänning
Magnetfält kring ledare
Trefas tredjedelsperioder

El och elsäkerhet

Huvuddelen av boken handlar om eldistribution, utrustningen i elnäten, smarta elnät, mikroproduktion med sol-, vind-, och vågenergi, jordning, elcentraler, säkringar, vagabonderande strömmar, potentialutjämning och elkvalitet. Boken illustrerar t.ex. hur en solcell fungerar, vad som får en proppsäkring att lösa ut och hur ett relä fungerar. Vi visar olika jordningssystem och skillnaden mellan servisapparat, huvudcentral och gruppcentral. Denna del innehåller även traditionella belysningskopplingar, automation, symboler för elinstallationer och ett enkelt exempel på dimensionering av elcentralens ledningar.

Under begreppet elsäkerhet går vi igenom definitionen av en elolycka, beskriver strömgenomgång och ljusbågar, hur man kan förebygga elolyckor och vad man bör göra vid en elolycka. Många elolyckor beror på brister i säkerhetsrutiner och riskbedömningar, men även fel i en elanläggning kan leda till elolyckor och tillbud. Vi ger exempel på fel i en elanläggning, vilka risker de medför, vanliga orsaker och sätt att förebygga felen. Vi visar hur en jordfelsbrytare fungerar. Med i boken finns även IP- och skyddsklasser, terminologi, regelverk, auktorisationer samt vilka elarbeten man får utföra själv.

Boken täcker också elektriska fält och magnetfält, hur dessa uppstår och hur de kan reduceras. Vi tar upp växlande och statiska fält, elektromagnetisk strålning och vilka faktorer som avgör hur vi påverkas av den, t.ex. strålningstäthet, energimängd och frekvens. Radiofrekvent strålning såsom mikrovågor kan innebära hälsorisker. För den som vill följa försiktighetsprincipen finns råd om hur man kan minska exponeringen.

Titel: El och elsäkerhet
Format: 170x240 mm
Antal sidor: 91
ISBN: 978-91-982825-1-1

El och elsäkerhet framsida
Huvudcentral
Elkvalitet

Reglerteknik för fastigheter

Boken beskriver grundläggande begrepp inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter. Den här faktaboken är framtagen för fastighetsbranschen, men passar för alla som behöver förstå reglerteknik utan att ha särskilda förkunskaper. Innehållet omfattar bl.a. skillnaden mellan styrning och reglering, olika typer av styrsystem, reglersystem, givare och styrdon, samt termer såsom insvängningsförlopp och regleravvikelse.

Vi ger exempel på tillämpningar inom värme och ventilation, visar hur en fjärrvärmecentral kan se ut, och förklarar vad som menas med intelligenta hus. I boken kan man även läsa om elmotorer, motorstyrning och hur man kan styra varvtal efter det verkliga behovet. Det finns stor potential för energieffektivisering i system med elmotordrivna pumpar och fläktar.

Titel: Reglerteknik för fastigheter
Första utgåvan
Format: 170x240 mm
Antal sidor: 65
ISBN: 978-91-982825-1-1

Andra utgåvan
Format: 170x240 mm
Antal sidor: 70
ISBN: 978-91-982825-3-5

Reglerteknik för fastigheter
Fjärrvärmecentral schema
3-vägs kägelventil

Räkna med el

Boken innehåller tillämpad matematik för elteknik och har såväl teori som en stor mängd övningar med hjälpsamt facit. Den är avsedd som kursbok, men passar alla som vill öva på att räkna med el, eller som vill uppdatera sina kunskaper i matematik eller el. De inledande delarna omfattar bl.a. prefix, räkneregler för tiopotenser och bråktal, avrundning, procenträkning, de mest användbara funktionerna på räknedosan och metodik för hur man använder formler.

Huvuddelen av boken täcker beräkningar med likström, effekt och energi, sinuskurvan och växelspänning samt växelström. Det finns många övningar med serie- och parallellkopplingar, trigonometri, fasvinkel, momentanvärden samt aktiv och reaktiv effekt. Exempel på storheter, enheter och en formelsamling för el finns självklart med.

Vi har lagt stort fokus på funktioner och grafer för el, derivata (förändringshastighet), logaritmer och decibel samt exempel på hur man använder statistik då man räknar med el. Varje del innehåller övningsuppgifter med facit.

Titel: Räkna med el
Format: 195x240 mm
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-982825-2-8

Räkna med el
Graf1
Kondensator

I form med el

Den här trycksaken innehåller formler och annat referensmaterial från läroboken Räkna med el. Den är tänkt att användas som formelsamling och referens under skrivningar. Det lilla formatet gör att den får plats i fickan och lätt kan finnas till hands.

Titel: I form med el
Format: 100x150 mm
Antal sidor: 40
ISBN: (ej publicerad, men går att köpa direkt från oss)

I form med el
Trigonometri 5
Kurvformer

Kontakta oss för prisuppgift


© 2020 AvZ Design